Author Details

Iizuka, K., Yotsuya Jr. High School, Shinjuku-ku, Tokyo 1600004, Japan; Koji Iizuka, 5-10-8 Sendagi Bunkyo-ku Tokyo, 1130022 Japan, Japan